Klauzula RODO

Zgodnie z artykułem 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), informujemy iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Siemianowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku Aleja Sportowców 3 , 41-100 Siemianowice Śląskie , KRS 0000354049, NIP 643 17 50 370,  sutw50@gmail.com

Administrator danych osobowych nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby współpracy ze Stowarzyszeniem.

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

  1. art.6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów)
  2. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy)
  3. art. 6 ust. 1 lit. f ) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.

Dane nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa .

Dane przetwarzane będą przez okres trwania łączącej nas umowy , jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych, wynikających z kodeksu cywilnego.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.